Vi vill förändra byggreglerna

Dagens byggregler begränsar oss från att bygga det kunderna vill ha och det samhället behöver. Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov, samt att mer forskning inom området påbörjas.

Urbaniseringen ställer krav på hur vi bor och hur vi utnyttjar våra kvadratmetrar.

Yta är idag en bristvara och varje kvadratmeter är värdefull. Men idag går det inte att inte bygga de kvadratsmarta bostäder som efterfrågas och som samhället behöver.

För att skapa framtidens boende krävs att regelverket för bostadsytor ses över så att det utgår från människors behov och hur vi lever idag.

Ett anpassat regelverk ger bättre förutsättningar att bygga fler urbana bostäder som förenklar livet för de många människorna.

Våra förslag på lösningar

Vi ser tre problemområden när det gäller bostadsbyggande. Men vi har också förslag på hur de kan lösas.

För människors behov och önskemål

För att kunna bygga bostäder utifrån människors behov och önskemål, driver vi frågan om att se över de omoderna byggreglerna som gör det svårt att bygga de smarta bostäder som människor efterfrågar.

En uppdatering av byggreglerna så att de anpassas till hur vi lever idag, skulle möjliggöra för byggandet av fler bostäder - och på så sätt ha en positiv effekt på bostadsmarknaden.

Frågor och svar

 • Varför driver vi frågan om att förändra byggreglerna?

  För att kunna bygga bostäder anpassade till människors behov och önskemål, driver vi frågan om att se över de omoderna byggregler som gör det svårt att bygga de smarta bostäder som människor efterfrågar. Dagens regelverk leder till onödigt stora lägenheter som färre har råd att bo i och att bostadsytan inte kan fördelas mellan olika rum på det sätt våra kunder önskar.

 • Är det en viktig fråga för att lösa bostadsbristen?

  Bostadsfrågan är komplicerad och kräver många parallella åtgärder. Vi tror att det här är en av många viktiga frågor då den bidrar till att kunna bygga lägenheter som fler har råd med och som är anpassade till dagens behov, samtidigt som alla ytor utnyttjas på ett smartare sätt. En modernisering av byggreglerna möjliggör för en utveckling av fler bostäder och bättre nyttjande av stadens ytor.

 • Vad är det vi vill uppnå?

  Vi vill få till en översyn av byggreglerna så att de uppdateras och anpassas till dagens förutsättningar för hur vi lever och bor. På sikt handlar det om att bidra till en långsiktigt fungerande bostadsmarknad som tar hänsyn till skiftande behov och ekonomiska förutsättningar.

 • Hur påverkar detta den boende/gemene man?

  Med en uppdatering av dagens byggregler blir det möjligt att bygga smartare lägenheter som flera har råd med. Mindre lägenheter som är anpassade till människors behov och sätt att leva.

 • Hur påverkar förändrade byggregler tillgängligheten för de med särskilda behov?

  För oss är det en självklarhet att alla ska kunna vistas i bostäder på lika villkor. Det vi efterfrågar är bättre och smartare sätt att nå dit. Självklart tas hänsyn till enskilda och speciella behov, men låt oss börja med helheten. Förändrade byggregler möjliggör för att bygga bostäder som är anpassade efter de många människornas behov och plånbok. Bara då kan vi skapa en långsiktigt fungerande bostadsmarknad som är tillgänglig för alla.

Några byggreglers inverkan

Här visar vi hur bostaden förändras i 8 steg baserat på några byggregler.

Vi vill att...

 • möjligheterna att bygga kvadratsmarta lägenheter förbättras.
 • möjligheterna att omfördela ytor inom en lägenhet förbättras. Detta för att förbättra funktionen i bostaden för de boende.
 • möjligheterna att skapa flexibla lägenheter förbättras för att förenkla för boende med moderna familjekonstellationer.

Det resulterar i...

 • minskade boendekostnader och fler nya bostäder per planärende.
 • ökade möjligheter för unga och ekonomiskt svaga att komma in på bostadsmarknaden.
 • minskat ekologiskt fotavtryck.

Lyssna på Sverker

Sverker Andreasson, produktchef på Ikano Bostad, var med och diskuterade för- och nackdelar med Boverkets regelverk i podden Snåret.

Snåret är en podcast om byggprocessen som produceras av Svensk Byggtjänst. I podden tas kontinuerligt pulsen på branschens uppfattning om byggprocessen. Att den är ovanligt snårig tycker de flesta och en av slutsatserna är att branschen måste prata mer med varandra. 

Vill du veta mer?

Sverker Andreasson

Produkt- och Verksamhetsutveckling

Mob: 072-58 68 513

Lägg till i kontakter

Better Living

Inom ramen för Better Living utforskar vi morgondagens bostäder och bostadsområden tillsammans med IKEA.

Hentverkarna

Ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.