Vi förenklar för hållbarhet

När världen behöver bli mer hållbar är det viktigt att vi bidrar till att göra omställningen enkel. Målet är att förenkla för hållbarhet och att hållbarhet ska vara en del i allt vi gör.

När vi ställer om till en hållbar verksamhet så gör vi det på samma sätt som med allt annat – genom att arbeta tillsammans, våga tänka nytt och inte krångla till saker i onödan.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen

Planet

Miljömedvetenhet och att minska vår resursanvändning är en viktig del av vår verksamhet. För oss är smarta lösningar vägen framåt för att minska vår klimatpåverkan. Det är ett av våra mest prioriterade områden.

People

Vi har arbetat länge med de sociala hållbarhetsfrågorna. Vi fokuserar framförallt på hur vi kan vara en god samhällsaktör, förenkla för en hållbar livsstil för alla våra kunder och att alla våra anställda ska ha ett hållbart arbetsliv.

Sustainable growth

En av våra styrkor är vår breda och långsiktiga verksamhet. Vårt mål är att erbjuda våra kunder det bästa och mest hållbara kunderbjudandet.

Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standards på core-nivå. Här hittar information om vår hållbarhetsstyrning, intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Planet

Att minska vår klimatpåverkan och hur vi använder resurser ansvarsfullt är några av våra viktigaste frågor.

Kvadratsmart=klimatsmart

När vi bygger har vi alltid som mål att bygga så kvadratsmart som möjligt. Då blir det också som mest klimatsmart. Kvadratsmarta planlösningar tillsammans med de energikrav som vi har i våra byggprojekt ger en lägre energiförbrukning per person och bidrar till lägre boendekostnader.

Materialval med omtanke

Vi jobbar aktivt med våra materialval och väljer alltid med omtanke. Ett av våra hållbarhetsmål är att det inte ska finnas några farliga kemikalier i våra material- och produktval.

Delningsekonomi

Vi försöker göra det enklare för våra kunder att göra hållbara val i vardagen. Ett sätt är att skapa förutsättningar för våra bostadsrättskunder och hyresgäster att dela på ytor, saker och funktioner som inte använda så ofta. Bil- och cykelpool, utegym på gården, gemensamma odlingslådor och trädgårdsredskap är några exempel.

People

En enklare, hållbarare vardag för våra kunder och medarbetare.

Vi vänder utanförskap till innanförskap

Vi tycker att alla har rätt till att få en chans att känna samhörighet i samhället. Trivsel och trygghet är våra ledord. Vi hjälper till exempel till med att starta trivselgrupper, samarbetar med stiftelsen Läxhjälpen, driver en fritidsgård och erbjuder barnen i våra bostadsområden sommarjobb. Och sedan starten 2014 har 32 av 35 deltagare i vår Ikano Akademi börjat jobba eller plugga.

En enklare, hållbar vardag

Vi försöker göra det enklare att göra hållbara val i vardagen genom att till exempel planera för bil- och cykelpool, cykelverkstad, utegym på gården, odlingslådor och laddstolpar för el-bilar när det är möjligt.

Mångfald och inkludering

En organisation som präglas av mångfald ger en ökad samlad kompetens och erfarenhet. För oss handlar det om att ta tillvara olika synsätt, kreativitet och kunskap. På Ikano Bostad tror vi att mångfald föder mångfald och att det är viktigt att vi hjälps åt i branschen och vägar förändra den

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Att arbeta för en god och säker arbetsmiljö är en självklarhet för oss. Bland annat arbetar vi mycket med att utbilda och kommunicera kring fysisk och psykosocial ohälsa. Bland annat har vi utbildat i hur vi kan jobba effektivare och genomfört olika hälsoinitiativ sin till exempel mindfulnesskurser och trapptävlingar på våra kontor.

Sustainable growth

På Ikano Bostad är vi inte rädda för att testa nya idéer för att hitta nya hållbara lösningar.

Strategisk och hållbar utveckling

Hållbarhet är en självklar del i vår affärs- och verksamhetsutveckling. Mycket av vårt hållbarhetsarbete sker genom att utveckla det vi redan arbetar med varje dag. Men det handlar också om att utforska nya saker för att hitta nya lösningar. Tillsammans med IKEA utforskar vi framtidens boende där hållbarhet och kostnadsmedvetenhet är viktiga delar.

Inköp på schyssta villkor

Alla inköp ska ske med respekt för våra värderingar, följa tillämpliga lagar och regler och alltid ske på schyssta villkor. Som inköpare i bostads- och fastighetsbranschen tar vi ansvar för våra inköp och ställer krav på våra leverantörer.

Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI-standards på Core-nivå och utgår från vårt Ramverk för hållbarhet.

Social hållbarhet

Vi har länge arbetat med sociala hållbarhetsfrågor. Framåt kommer vi att jobba mer med hur vi kan bidra till hållbara stadsdelar och boendemiljöer, förenkla för en hållbar livsstil.

Ekologisk hållbarhet

Miljömedvetenhet och energisparande är en viktig del av vår verksamhet. Att ställa om för minskad klimatpåverkan och resursanvändning ställer krav på vår utveckling.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en del i allt vi gör – från vår affärs- och verksamhetsutveckling och våra inköp till kontakten med kunden och vår riskhantering. Det är en förutsättning hållbar tillväxt.

Intressentdialog

En öppen och bra dialog med våra intressenter är viktigt för oss. På så sätt får vi veta vad de förväntar sig och hur de uppfattar oss och vårt hållbarhetsarbete. Dialogen pågår varje dag i det dagliga arbetet. Den sker bland annat på nätverksträffar, samrådsmöten, i medarbetardialoger och i vår medarbetarundersökning.

intressedialog-bild-2.jpg

Väsentlighetsanalys

Vår senaste fördjupade intressentdialog genomfördes 2016. Då gjorde vi också vår senaste väsentlighetsanalys. För att komma fram till vilka frågor som är mest väsentliga för oss att arbeta med och rapportera på i enlighet med GRI Standards gjorde vi en prioritering. Vi utgick från våra värderingar, vår strategi, tillämpliga lagar och regler, vår faktiska påverkan samt intressenternas förväntningar på oss och vilka beslut de kan tänkas ta utifrån vårt agerande.

Våra fokusområden:

 • Hållbar affärsutveckling
 • Mångfald
 • Hållbara stadsdelar och boendemiljöer
 • Trygghet
 • Hållbara utemiljöer
 • Motverkande av korruption och mutor
 • Inget utanförskap
 • Inspirera till en hållbar livsstil
 • Hållbara inköp
 • Återanvändning och återvinning
 • Medarbetare och ledarskap
 • Arbetsmiljö
 • Samarbete med andra aktörer
 • Energi i bostadsutveckling
 • Miljöklassade byggnader