Vi förenklar för hållbarhet

När världen behöver bli mer hållbar är det viktigt att vi bidrar till att göra omställningen enkel. Målet är att förenkla för hållbarhet.

När vi ställer om till en hållbar utveckling så gör vi det på samma sätt som med allt annat – genom att arbeta tillsammans, våga tänka nytt och inte krångla till saker i onödan. 

För att förenkla arbetet med att välja ut åtgärder och aktiviteter som leder till ökad hållbarhet har vi vårt Ramverk för hållbarhet. Med ramverket som stöd kan vi styra och följa upp vårt hållbarhetsarbete. Ramverket är indelat i tre fokusområden: Sustainable Growth, People och Planet.

Social hållbarhet

Vi har länge arbetat med sociala hållbarhetsfrågor. Framåt kommer vi att jobba mer med hur vi kan bidra till hållbara stadsdelar och boendemiljöer, förenkla för en hållbar livsstil.

Ekologisk hållbarhet

Miljömedvetenhet och energisparande är en viktig del av vår verksamhet. Att ställa om för minskad klimatpåverkan och resursanvändning ställer krav på vår utveckling.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en del i allt vi gör – från vår affärs- och verksamhetsutveckling och våra inköp till kontakten med kunden och vår riskhantering. Det är en förutsättning hållbar tillväxt.

 • Våra fokusområden

  De här är de områden som vi kommer att fokusera mer på framöver:

  • Hållbar affärsutveckling
  • Mångfald
  • Hållbara boendemiljöer och stadsdelar
  • Trygghet
  • Hållbara utemiljöer
  • Motverkande av korruption och mutor
  • Inget utanförskap
  • Inspirera till en hållbar livsstil
  • Hållbara inköp
  • Återanvändning och återvinning
  • Medarbetare och ledarskap
  • Arbetsmiljö
  • Samarbete med andra aktörer
  • Energi i bostadsutveckling
  • Miljöklassade byggnader
 • Våra intressenter

  En öppen och bra dialog med våra intressenter är viktigt för oss. På så sätt får vi veta vad de förväntar sig av oss och vårt hållbarhetsarbete. Våra intressenter är: 

  • Kommuner och fastighetsägare
  • Lokalsamhälle
  • Medarbetare
  • Politiker
  • Leverantörer och entreprenörer
  • Ägare/styrelse

Vi bidrar till ökat innanförskap

När vi bygger för de många människorna gör vi det med hållbara stadsdelar och boendemiljöer som mål. Det är i de tidiga skedena av byggprocessen och i vår förvaltning som de bästa möjligheterna för socialt ansvarstagande finns. Då kan vi bidra till att skapa förutsättningar som leder till ökad trygghet och gemenskap i våra bostadsområden.

 • Hållbara stadsdelar och boendemiljöer

  Genom att blanda bostadsrätter, hyresrätter, småhus och vårdboenden kan vi vara med och bygga för de många människorna i livets alla faser. Tillsammans kan vi göra vårt bästa för att redan i tidiga skeden planera för att skapa möjligheter för ökad trygghet, trivsel, miljö, ekosystemtjänster och för en hållbar stadsdelsutveckling. Då tittar vi också på hur vi kan planera för en hållbar livsstil.

  • 50 % av våra projekt förses med anläggning för dagvattenhantering.
  • 30 % av våra projekt erbjuder vi någon form av odlingsmöjlighet för de boende.
  • 17  projekt var planerade för bilpool
  • 6 projekt var planerade för cykelpool
 • God samhällsaktör

  Vi är inte bara ett bostadsföretag. Vi arbetar hela tiden för en positiv samhällsutveckling och går från idé till handling för att vända utanförskap till innanförskap. Vår metod för socialt arbete bygger på engagemang, samarbete tillsammans med andra aktörer och att vi alltid utgår från de lokala förutsättningarna.

  25 av 25 elever på Ikano Akademin fick jobb eller började studera.

  Cirka 100 elever fick läxhjälp i Malmö, Västerås eller i Stockholm i samarbete med stiftelsen Läxhjälpen

  Du hittar fler nyckeltal och exempel på våra sociala initiativ i hållbarhetsredovisningen.

 • Hållbart arbetsliv

  En av våra viktigaste framgångsfaktorer är våra drivna och engagerade medarbetare och att vi alltid lever efter våra värderingar i det vi gör. Med stort engagemang och glädjen i att jobba tillsammans arbetar vi mot vår långsiktiga vision: att skapa möjligheter för en bättre vardag.

Förenklar för mindre påverkan

Bygg- och fastighetsbranschen har stor påverkan på klimatet och miljön. Påverkan finns i alla led i värdekedjan – från projektering, byggproduktion, inköp och förvaltning till ombyggnad och rivning. På Ikano Bostad arbetar vi för att minska vår klimatpåverkan och använda material och energi på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska hela tiden utmana oss själva på vår resa mot att ställa om. Det kommer vi bland annat att göra genom att sätta tuffare mål och mätetal.  

 • Klimat

  På Ikano Bostad tycker vi att det är viktigt att ta vårt ansvar som bolag att när det kommer till klimatet. Framåt kommer vi att jobba mer med klimatutvecklingen och att jobba för att arbeta mer klimatstrategiskt för att ytterligare minska vår påverkan.

 • Resursanvändning

  Bostadsbranschen är en resurskrävande bransch. Hur vi gör våra materialval och hur vi använder våra resurser är en viktig fråga. För oss på Ikano Bostad är det viktigt att använda material på ett ansvarsfullt sätt och som inte är skadligt för människa, djur eller miljö.

  Vår påverkan finns framförallt i vår bostadsutveckling, byggproduktion och förvaltning. Med hjälp av bland annat SundaHus databas minskar vi risken för att människa och miljö utsätts för gifter i våra material- och produktval.

Ökat fokus på hållbarhet

På bara ett par år har hållbarhet blivit en viktig del i branschens affärsutvecklings- och inköpsarbete. Ikano Bostad är en stabil aktör med många års erfarenhet och vi är vana vid att gå från ord till handling. Det och att vi lever våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

 • Hållbar affärsutveckling

  Hållbar affärsutveckling för oss är när vi sätter hållbarhet i kärnan av vår affärsutveckling och våra erbjudanden. Genom att tänka om och ibland tänka på helt nya sätt kan vi ta fram nya lösningar, produkter och koncept i vår dagliga verksamhet.

 • Hållbara inköp

  Som inköpare i bostadsbranschen är det viktigt att vi tar ansvar för våra leverantörsled. Vi kan minska risken för svart arbetskraft, oschyssta villkor och korruption i branschen genom att ställa krav och kontrollera våra leverantörer.