Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standards på core-nivå. Här hittar du mer information om vår senaste intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Intressentdialog

En öppen och bra dialog med våra intressenter är viktigt för oss. På så sätt får vi veta vad de förväntar sig och hur de uppfattar oss och vårt hållbarhetsarbete. Dialogen pågår varje dag i det dagliga arbetet. Den sker bland annat på nätverksträffar, samrådsmöten, i medarbetardialoger och i vår medarbetarundersökning.

intressedialog-bild-2.jpg

Väsentlighetsanalys

Vår senaste fördjupade intressentdialog genomfördes 2016. Då gjorde vi också vår senaste väsentlighetsanalys. För att komma fram till vilka frågor som är mest väsentliga för oss att arbeta med och rapportera på i enlighet med GRI Standards gjorde vi en prioritering. Vi utgick från våra värderingar, vår strategi, tillämpliga lagar och regler, vår faktiska påverkan samt intressenternas förväntningar på oss och vilka beslut de kan tänkas ta utifrån vårt agerande.

Våra fokusområden:

 • Hållbar affärsutveckling
 • Mångfald
 • Hållbara stadsdelar och boendemiljöer
 • Trygghet
 • Hållbara utemiljöer
 • Motverkande av korruption och mutor
 • Inget utanförskap
 • Inspirera till en hållbar livsstil
 • Hållbara inköp
 • Återanvändning och återvinning
 • Medarbetare och ledarskap
 • Arbetsmiljö
 • Samarbete med andra aktörer
 • Energi i bostadsutveckling
 • Miljöklassade byggnader

Social hållbarhet

Som långsiktig aktör har vi stor möjlighet att påverka och ta ansvar för våra bostadsområden, och vi har lång erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor. 

Miljömässig hållbarhet

Miljömedvetenhet och att minska vår resursanvändning är en viktig del av vår verksamhet. Det är också ett av våra mest prioriterade områden.

Ekonomisk hållbarhet

Som stor inköpare i bygg- och fastighetsbranschen tar vi ansvar för våra inköp. För oss innebär hållbara inköp att vi ställer krav på våra leverantörer och arbetar för att motverka korruption i leverantörsledet.